เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นนายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ตามบัญชีรายชื่อ) (3)