ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ระดับประเทศ และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ระดับประเทศ (พ.ศ.2560) ลงวันที่ 23 ตุลาคม 2559 (296)