รับสมัครโครงการฝึกอบรมระยะสั้นของประเทศอินเดีย (ITEC,TCS) (130)